Pedagogisch project

ALGEMEEN CHRISTELIJK OPVOEDINGSPROJECT.

Uitgangspunt.

De basisscholen van de Zusters van het H. Hart van Maria van Berlaar beschikken over een eigen opvoedingsproject. Dit is een neergeschreven visie, waarin de scholen van deze congregatie zichzelf en haar activiteiten beschrijven, vanuit een spiritualiteit die gebaseerd is op het evangelie.

De VZW ,Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar, is een schoolbestuur dat aansluit bij de congregatie van de Zusters van het H. Hart van Maria. In mei 2003 werd het vernieuwde congregationele opvoedingsproject officieel voorgesteld onder de titel “Hart van God op aarde zijn”. Alle personeelsleden en officiële overlegorganen beschikken over de tekst en ook geïnteresseerde ouders kunnen een exemplaar verkrijgen via de directie.

De volledige versie is ook te vinden op de website : www.zusters-berlaar.be

Het project benadrukt volgende accenten :

  • zelfstandigheid in leren en leven bij kinderen en jongeren bevorderen;
  • kinderen alle kansen geven en bemoedigen;
  • de christelijke boodschap vertalen in het leven van vandaag.

In het schooleigen opvoedingsproject worden deze uitgangspunten verder geëxpliciteerd en ook jaarlijks geactualiseerd in het schoolwerkplan.

 

HET SCHOOLEIGEN  OPVOEDINGSPROJECT.

In oprechte collegialiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid, willen we als katholieke basisschool, Maria Middelares, Bergstraatje 10 te 2580 Beerzel, ijveren voor een volwaardige leer-, leef- en geloofsgemeenschap waar elk kind, in een bevrijdend klimaat, zich volledig kan ontplooien.

Daarom:

Op de eerste plaats gaan we er van uit dat elk kind, zonder onderscheid van ras of stand, zich thuis voelt in onze school en zich in elke klas goed voelt.

Dit willen we nastreven door het creëren van een vlotte, aangename en hartelijke sfeer, waarin naar eigen vermogen kan gewerkt worden, met eigen aanleg en kwaliteiten. Aldus bouwen we aan een positief zelfbeeld bij de kinderen. Wij zijn er ons van bewust: ieder kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Als het kind aanvaardt wat het wel en wat het niet kan, zal het zich goed voelen en dan wordt er meer levensvreugde en zelfvertrouwen ontwikkeld.

Onze school beoogt het welzijn van elke leerling(e) apart.

 

Op de tweede plaats willen we dat er in onze school hard gewerkt en gestudeerd wordt.

Om aan iedereen de kansen te bieden zich optimaal te ontwikkelen, niet alleen op verstandelijk gebied, maar ook op alle andere aspecten van het mens-zijn, willen we een ruim ontwikkelings- en studieaanbod organiseren.

Wij willen elk kind initiëren in een gevarieerd aanbod van waarden, leerinhouden, attitudes en vaardigheden, verspreid over verschillende opvoedingsdomeinen:

levensbeschouwing en godsdienst, taal en expressie, wetenschap, milieuzorg en techniek, sport en spel, kunst en cultuur.

Bij ons pedagogisch-didactisch optreden hebben we bijzondere aandacht voor  het ontwikkelings- en leerbedreigde kind en staan we open om GON- leerlingen te integreren in onze schoolwerking ( GON= geïntegreerd onderwijs).

Differentiatie en individualisatie zullen voortdurend aan bod komen. De zorgcoördinatie is een belangrijke ondersteuning voor de hele school.

Als schoolteam willen we openstaan voor onderwijsvernieuwingen en ons bijscholen in de mate van het mogelijke. Regelmatig zullen we terugblikken op onze schoolwerking, conclusies trekken en bijsturen, waar nodig blijkt.  Goede relaties tussen de collega's onderling beschouwen we als noodzakelijke   voorwaarde tot vruchtbaar opvoedingswerk.

Kinderen kunnen zich maar ten volle ontplooien in een milieu dat hen veiligheid  en warme geborgenheid biedt. Daarom betrachten we een goed onthaal, een open en gezonde sfeer, een waarderende, bevestigende houding en goede  onderlinge contacten.

Onze bijzondere aandacht en zorg gaan hierbij ook naar de kansarmen.

We zorgen voor een opvoedingsklimaat dat kinderen motiveert om graag iets nieuw te leren; dat hen nieuwsgierig maakt naar nieuwe uitdagingen; dat hen leert  omgaan met zowel minder prettige als prettige ervaringen.

 De sfeer in onze school moet er een zijn van: begrip, respect en verdraagzaamheid, van geduld, hartelijkheid, vertrouwen en oprechte naastenliefde want

                                       

                                                    OPVOEDEN  IS  LIEFHEBBEN !

Op de derde plaats willen we streven naar een opbouwende relatie met de ouders, door hen te informeren op oudercontacten over o.a. het werk in de klas en over afspraken die daar worden gemaakt met de leerlingen voor de goede werking van het hele systeem.

In onze school moeten de onderlinge relaties met het schoolbestuur, de directeur, de inspectie e.a. gebouwd zijn op eerbied voor elkaar en op respect en waardering voor elkaars arbeid en inspanningen.

Alle andere participanten van onze school willen we benaderen met vertrouwen en hen uitnodigen om op loyale wijze mee te werken aan het verwezenlijken van ons opvoedingsproject, ten gunste van onze opgroeiende kinderen.

Tenslotte, maar niet in het minst, willen we een katholieke basisschool zijn die de evangelische waarden aanbiedt, voorleeft, beleeft en uitstraalt.

Dit realiseren we door het organiseren van degelijk godsdienstonderricht en door als opvoeder van ons eigen christen-zijn te getuigen door o.a. verzorgde gebedsmomenten in de klas, liturgische kindervieringen, momenten van stilte en bezinning en door onze eigen sociale bewogenheid en wereldwijde solidariteit.

Als katholieke school  betrachten we een geïntegreerd levensecht godsdienstonderricht dat heel het schoolgebeuren doordesemt. De inspirerende kracht van de godsdienstlessen moet gedurende de hele dag doorwerken.

Christelijke waarden als: belangeloze liefde, geweldloosheid, vergeving, bemoediging, medeleven, willen we in de aandacht brengen in het dagdagelijkse klasgebeuren.

Kortom, we hechten veel belang aan vorming vanuit een gelovige grondhouding en christelijke levensvisie. Zo kunnen we als schoolgemeenschap onze verbondenheid met de Heer en de kerkgemeenschap tot uiting brengen.

 

HET SCHOOLWERKPLAN.

Uitgaande van het algemeen christelijk opvoedingsproject en steunend op onze eigen specifieke invulling daarvan, zullen we dit schooleigen opvoedingsproject trachten te concretiseren in haalbare aspecten, die zichtbaar en evalueerbaar zijn, in onze dagelijkse klaspraktijk.

Reacties zijn gesloten.